Nyomdai technikák

A megrendeléskor minden esetben nyilatkoznod kell arról, hogy a megrendelt munka termékdíjköteles vagy sem.

Miért? A környezetvédelmi termékdíj befizetése törvényi kötelezettség. A termékdíj azon környezeti károk megelőzésére, mérséklésére szolgál, melyet a hulladékká vált nyomdai termékek okozhatnak.

Mikortól és mi alapján? A 2011. évi LXXXV törvény alapján bizonyos nyomdai termékeket a felhasználásuktól függően termékdíjat fizetési kötelezettség terhel. A reklámhordozó papírok termékdíjának megfizetéséről szóló magyarországi törvény 2012. január 02-án lépett életbe és 2014.01.01-i hatállyal módosították. A díj alapja a termékdíjköteles késztermék súlya.

Mennyit? A reklámhordozó papírok után fizetendő termékdíj mértéke: 85 Ft/kg+áfa, az irodai papírok után 19 Ft/kg+ÁFA, a papír csomagolások után 19 Ft/kg+áfa, a műanyag csomagolások után 57 Ft/kg+áfa.

Töltsd ki a termékdíj nyilatkozatot oldalunkon!

Milyen jogcímen kell (vagy nem kell) termékdíjat fizetned?

 • Papír, karton, hullámpapír csomagolás

Díj: 19 Ft/kg+áfa, nyilatkozat hiányában 85 Ft/kg+áfa

– doboz, pánt, tok, bliszter,

– matrica, címke, ha csomagolás része

– papírtáska – egyéb csomagolásra használt papír, ha csomagolás része

– CD, DVD tok, borító

Amennyiben a termék egyidejűleg csomagolószer és reklámhordozó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn.

A termékdíjköteles termék termékdíját nem kell megfizetni, ha nyilatkozol arról, hogy:

 • a csomagolószert termékdíjátalány fizetésre jogosult mezőgazdasági termelőként csomagolás előállítására használod fel,
 • a csomagolóanyagot vagy a csomagolási segédanyagot
  • mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására
  • vagy más termék előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használod fel
  • az irodai papírt ISBN-számmal ellátott könyv, a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv, vagy ISSN-azonosítószámmal rendelkező időszaki kiadvány előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használod fel
 • a termékdíjköteles terméket termékdíj raktárba szállítod.
 • Egyéb műanyag termék

Díj: 57 Ft/kg+áfa, nyilatkozat hiányában 85 Ft/kg+áfa

Ide tartozik minden műanyagból készült termék: pl.: alátét, doboz, címke, öntapadó, mappa, dosszié (a műanyag bevásárló-reklám táska kivételével), ha a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint megrendelőként nyilatkozol, hogy a termék nem tartalmaz 50%-nál több gazdasági reklámot, és csomagolószernek minősül.

 

 1. Reklámhordozó termékdíj köteles termék

Díj: 85 Ft/kg+áfa, nyilatkozat alapján 0 Ft/kg+áfa

 • időszaki lap egyes számai
 • egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány
 • térkép
 • nyomtatott képeslap, a névjegykártya kivételével
 • üdvözlő- és más hasonló kártya
 • nyomtatott naptár
 • nyomtatott üzleti reklámanyag
 • katalógus
 • prospektus
 • reklámposzter és hasonlók
 • röplap és az egyéb szöveges kiadvány, beleértve azt is, ha más kiadvány mellékletét képezik
 • szórólap, flyer
 • teljes nyomtatott felületre vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló reklámtartalmú kiadvány, időszaki lap
 • közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott reklámtartalmú kiadvány, időszaki lap

Mikor 0 Ft a díjtétel?

A megrendelő nyilatkozata alapján a díjtétel 0 Ft, ha a kötelezett megrendelője a megrendeléssel egyidejűleg írásban nyilatkozik a mentességi feltétel fennállásáról.

 • a reklámtartalom legfeljebb 50%
 • a megrendelés tárgya közhasznú szervezet vagy állami, önkormányzati szerv saját feladatkörében kiadott kiadványai esetében
 • egyáltalán nem tartalmaz gazdasági reklámot (0%)
 • nem minősül a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott alábbi sajtótermékek, egyéb nyomtatott anyagok egyikének sem: időszaki lap egyes számai, grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, térkép, nyomtatott képeslap, üdvözlő- és más hasonló kártya, nyomtatott naptár, nyomtatott üzleti reklámanyag, katalógus, prospektus, reklámposzter és hasonlók, röplap, egyéb szöveges kiadvány
 • ISBN-számmal ellátott könyv
 • tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv

A nyilatkozat csak akkor érvényes, ha a megrendelő megjelöli, hogy a megrendelt termék a fentiek miatt miért nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába.

 • Irodai papír termékdíj köteles termék

Díj: 19 Ft/kg+áfa, nyilatkozat hiányában, vagy 50% feletti reklámtartalom esetében 85 Ft/kg+áfa.

 • információ hordozására alkalmas író, nyomtató vagy fénymásoló papír, amely további megmunkálás nélkül alkalmas írásra, nyomtatásra vagy fénymásolásra
 • iratok, dokumentumok, folyóiratok vagy hasonló termékek tartására, rendezésére szolgáló, papírból készült iratrendező
 • dosszié
 • iratborító
 • levélrendező
 • irattartó mappa
 • jegyzettömb

Az irodai papír termékdíját nem kell megfizetni, ha nyilatkozol arról, hogy azt ISBN számmal ellátott könyv, a tankönyvjegyzékbe felvett tankönyv vagy ISSN azonosítószámmal rendelkező időszaki kiadvány előállításához közvetlen anyagként (alapanyagként) használod fel.

Ha egy termék vámtarifaszáma és funkciója alapján a reklámhordozó papír és az irodai papír fogalmának is megfelel, akkor a termékdíjkötelezettség a reklámhordozó papír jelleg alapján áll fenn, de erről TD nyilatkozattal vagy köteles nyilatkozni.

Olvasd el a vonatkozó előírásokat is!

 1. évi LXXXV. törvény
  A környezetvédelmi termékdíjról
  Az Országgyűlés, hogy hozzájáruljon a környezetszennyezés megelőzéséhez, illetve csökkentéséhez, a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodásra irányuló tevékenységek ösztönzéséhez, valamint a környezetet vagy annak valamely elemét a termék előállítása, forgalmazása, felhasználása során, illetve azt követően közvetlenül, illetve közvetve terhelő vagy veszélyeztető termék által okozott környezeti veszélyeztetések, valamint károk megelőzéséhez és csökkentéséhez pénzügyi forrásokat teremtsen, továbbá elősegítse az európai uniós és a hazai hulladékgazdálkodási szabályozás által hazánk, illetve a piaci szereplők részére meghatározott környezetvédelmi előírások teljesítését, az alábbi törvényt alkotja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A törvény hatálya

 2. § (1) E törvény céljának elérése érdekében környezetvédelmi termékdíjat (a továbbiakban: termékdíj) kell fizetni.

(2) E törvény hatálya a termékdíjköteles termékre és a termékdíjköteles termékkel kapcsolatos tevékenységre terjed ki.

(3) E törvény alkalmazásában termékdíjköteles termék:
b) a csomagolóeszköz, az egyéb csomagolószer (a továbbiakban együtt: csomagolószer);
f) a reklámhordozó papír.

(4) A (3) bekezdés a) és c)-f) pontja szerinti termékdíjköteles termékek vámtarifaszámok alá osztályozott körét a 2010. január 1-jén hatályos Kombinált Nomenklatúra szerint az 1. melléklet határozza meg. A (3) bekezdés b) pontja szerinti termékdíjköteles termékek az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben szereplő csomagolószer-katalógus kódszámaival kerülnek meghatározásra.

(5)4 Új termékdíjköteles termék jön létre, ha a feldolgozás, megmunkálás következtében a termék 1. mellékletben meghatározott vámtarifaszáma, az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott környezetvédelmi termékdíjkódjának vagy csomagolószer esetében a csomagolószer-katalógus szerinti kódszámának első három jegye megváltozik. 

 1. A csomagolószer környezetvédelmi termékdíja

 2. §(1) Összetett vagy társított csomagolószer esetén a fizetendő termékdíj megállapítására,
  a) ha az fizikai módon összetevőire szétválasztható, az egyes összetevőkre vonatkozó termékdíjtételt,
  b) ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható és legalább 90%-ban egynemű anyagból áll, a csomagolószer terjes tömegére a fő összetevőre vonatkozó termékdíjtételt,
  c) ha az fizikai módon összetevőire szét nem választható és nincs olyan összetevő, amely a csomagolószer tömegének 90%-át eléri, a társított anyagokra vonatkozó termékdíjtételt
  kell alkalmazni.

(2) A környezetvédelmi hatóság a kötelezett, vagy a csomagolószer felhasználójának kérelmére akkor veszi fel a csomagolószert az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába, ha az alkalmas – az MSZ EN 13429:2004 Csomagolás – Újra használat szerinti szabvány, vagy azzal egyenértékű megoldás alapján – a csomagolásra történő többszöri felhasználásra.

20/A. A reklámhordozó papír termékdíja

27/A. § (1) Belföldi előállítású reklámhordozó papír esetén a megrendelőnek – a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – a megrendelés, de legkésőbb a szerződéskötés során nyilatkoznia kell a termékdíj-kötelezettséget meghatározó feltételekről. A megrendelést teljesítő kötelezett köteles a nyilatkozatokat, valamint az előállított termék egy – nyomtatott, vagy a nyomtatottal azonos elektronikusan rögzített – példányát – a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint – megőrizni.

(2) A belföldi előállítású reklámhordozó papír esetén, a nem a valóságnak megfelelően nyilatkozó megrendelő – a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint – termékdíj-kötelezetté válik.

(3) Amennyiben a termék egyidejűleg csomagolószer és reklámhordozó papír funkciót is betölt, akkor a termékdíj-kötelezettség a csomagolószer jelleg alapján áll fenn.

Textil szájmaszk egyedi logóval!

Nagy örömünkre az ország nagyobb részében megszűntek a korlátozások és visszatérhetünk a mindennapi teendőinkhez! Azonban FONTOS továbbra is figyelnünk a megelőzésre! Segítsd kollégáid / ügyfeleid

Elolvasom »

Unaloműző Kárpit

80×120 cm méretben, 3 féle mintával rendelhető, PVC molinó anyagból készült, játékra buzdító “szőnyeg”, amit egyszerűen leterítesz a padlóra (vagy a kertbe) és gyermeked egyedül

Elolvasom »